تیم مدرسه غواصی آبکاوان

بهادر شکرچی زاده

بهادر شکرچی زاده

مدرس غواصی سه ستاره CMAS و فدراسیون نجات غریق و غواصی ایران - مدرس DIVE MASTER SSI و EXTENDED RANGE SSI - مدرس غواصی تکنیکال IANTD - مدیریت مجموعه آبکاوان
پیمان صالحی

پیمان صالحی

دایومستر سیستم های CMAS و SSI - مدرس اسنورکلینگ - مدیر مسئول وب سایت آبکاوان
نگین صفایی

نگین صفایی

مدرس غواصی سه ستاره CMAS و فدراسیون نجات غریق و غواصی ایران - مدرس DIVE MASTER SSI - مدرس غواصی کودکان - دانشجوی دکترای زیست دریا
ملیحه نوه ابراهیم

ملیحه ابراهیمی

مدرس غواصی دو ستاره CMAS و فدراسیون نجات غریق و غواصی ایران - مدرس DIVE MASTER SSI و BASIC FREEDIVER SSI- مدرس غواصی کودکان - مدرس درجه ۲ نجات غریق - کارشناس تربیت بدنی
زهرا انتظار

زهرا انتظار

مدرس غواصی دو ستاره CMAS و فدراسیون نجات غریق و غواصی ایران - مدرس BASIC FREEDIVER SSI و DIVE MASTER SSI - مدرس غواصی کودکان - کارشناس روانشناسی ورزشی
محمد میرزایی

محمد میرزایی

دایو مستر - نجات غریق - مدرس شنا - دانشجوی دکترای مواد تخصص خوردگی و حفاظت کاتدی